تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت

تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت
سرمايه گذاريهاي بلند مدت

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 109بخشی از متن تحقیق:واحدهاي
تجاري به منظور توليد وفروش كالا خدمات ، در انواع مختلف دارائيها پولي
(وجوه نقد، حسابها واسناد دريافتي)، دارائيهاي مولد مشهود (ماشين آلات و
تجهيزات زمين ) ودارائيهاي نامشهود (حق اختراع، حق امتياز، علائم تجاري
وسرقفلي‌) سرمايه گذاري مي كنند. علاوه بر اين، واحدهاي تجاري ممكن است
وجوهي را صرف خريد سهام واوراق بهادار ساير واحدهاي تجاري نمايند كه حسب
مورد به سرمايه گذاريهاي بلند مدت يا كوتاه مدت طبقه بندي شود. موضوع بحث
اين نشريه، سرمايه گذاري بلند مدت در سهام واوراق بهادار واحداي تجاري است .
مبناي تفكيك و تمايز بين سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت وبلند مدت كه هر
دو به عنوان دارائي در تراز نامه طبقه بندي مي شوند ، در واقع ماهيت وهدف
سرمايه گذاري است . آن گروه ازسرمايه گذاريها كه به سهولت قابل فروش است
ومي توان آن را بدون اين كه خللي در روابط تجاري پديدار شود يا لطمه اي به
كار آئي عملياتي واحد تجاري وارد آيد به فروش رساند ، به عنوان دارئيهاي
جاري طبقه بندي مي شود . سرمايه گذاريهائي كه به منظور ايجاد ارتباط
ومناسبات عملياتي وتجاري با ساير واحدها انجام مي گيرد به عنوان سرمايه
گذاريهائي بلند مدت طبقه بندي مي شود . علاوه بر اين ، آن گروه از سرمايه
گذاريها كه قابليت فروش سريع ندارد ، هر چند موجب ايجاد وبسط روابط عملياتي
وتجاري با ساير واحدهاي تجاري نمي شود ، نيز مي تواند به عنوان سرمايه
گذاري بلند مدت معمولا در ترازنامه بعد از دارئيهاي جاري اما قبل از اموال ،
ماشين آلات ، وتجهيزات وتحت سر فصل جداگانه اي به همين نام (سرمايه
گذاريهاي بلند مدت) ارائه مي شود .اگر چه براي سرمايه گذاري در سهام
واوراق قرضه دلايل بسياري وجود دارد اما انگيزه اصلي ، افزايش درآمد خود را
(1) مستقيما از طريق دريافت سود سهام يا سود تضمين شده سرمايه گذاري يا از
طريق افزايش قيمت بازار سهام واوراق قرضه يا (2) به طور غير مستقيم از
طريق ايجاد وتحكيم روابط مناسب عملياتي با ساير واحدهاي تجاري به منظور
بهبود نتايج عمليات خود ، افزايش دهد . معمولا سرمايه گذاريهاي بلند مدت به
منظور دستيابي به هدف دوم ، يعني بهبود نتايج عمليات از طريق برقراري
روابط مناسب تجاري وعملياتي با واحد هاي تجاري ديگر صورت مي گيرد . زيرا ،
واحد سرمايه گذار از طريق اعمال نفوذ وكنترل بر خط مشي هاي مالي وعملياتي
واحدهاي سرمايه پذيري كه تامين كننده عمده مواد اوليه مورد نياز واحد
سرمايه گذار مي باشد ، خريداران محصولات واحد سرمايه گذار يا ساير واحدهاي
تجاري كه با واحد سرمايه گذار ارتباط و مناسبات تجاري دارند ، مي تواند
نتايج عمليات خود را به طور مستمر بهبود بخشد. هدفهاي سرمايه گذاريهاي بلند مدت‌ :همان
گونه كه اشاره شد واحدهاي تجاري ممكن است به دلايل مختلف اقدام به سرمايه
گذاري در سهام و اوراق قرضه ساير واحد هاي تجاري نمايند . براي مثال،اين
گونه سرمايه گذاريها ممكن است به منظور برقراري مناسبات وايجاد روابط نزديك
با توليد كنندگان عمده مواد وكالاهاي مورد نياز يا فروشندگان محصولات واحد
سرمايه گذار صورت گيرد . حقوق ناشي از مالكيت سهام عادي واحد هاي تجاري
ديگر موجب مي شود كه واحد سرمايه گذار در نحوه مديريت و تصميم گيريهاي واحد
سرمايه پذير اعمال نفوذ كند . بنابراين ، بسياري از واحد هاي تجاري از
سرمايه گذاري در سهام عادي به عنوان وسليه اي براي كنترل فعاليت هاي واحد
هاي ديگر وهمچنين تحصيل مالكيت واحدهاي كه نقدينگي مناسبي دارند ، استفاده
مي كنند .قسمت ا لف : سرمايه گذاري در سها م عا دي :ثبت سرمايه
گذاريهاي بلند مدت در تاريخ خريد طبق اصل بهاي تمام شده ، سرمايه گذاريهاي
بلند مدت در تاريخ خريد بايد به بهاي تمام شده ثبت شود . بهاي تمام شده
سرمايه گذاري شامل خريد ، حق الزحمه كارگزار ، ماليات انتقال وساير مخارجي
است كه براي تحصيل سرمايه گذاري مزبور مي شود . اگر در ازاي ازرش سرمايه
گذاري تحصيل شده دارائيهاي غير از وجه نقد واگذار شود وارزش متعارف
دارائيهاي مزبور نيز مشخص نباشد ، در اين صورت ارزش جاري بازار (قيمت بورس)
سهام مورد سرمايه گذاري را مي توان مبناي بهاي تمام شده سرمايه گذاري
وارزش دارائي غير نقدي واگذار شده در مبادله ، قرار دارد . در اين گونه
موارد چنانچه ارزش جاري بازار سهام مورد سرمايه گذاري وارزش متعارف دارائي
غير نقدي واگذار شده در مبادله ، مشخص نباشد بايد از نظر كارشناسان
وارزيابان مستقل براي تعيين بهاي تمام شده استفاده كرد .چنانچه دو يا
چند گروه مختلف سهام به طور يكجا خريداري شود ، كل مبلغ پرداختي بايد بين
گروههاي مختلف سهام سرشكن گردد . اگر سهام خريداري شده در بورس اوراق
بهادار مورد معامله باشد از قيمتهاي بازار (بورس) آنها مي توان به عنوان
مبنا براي سرشكن كردن بهاي تمام شده استفاده كرد . اين روش تخصيص بهاي تمام
شده اصطلاحا روش ارزش نيبس بازار ناميده مي شود .سرمايه گذاري غالبا در بين فواصل زماني پرداخت سود صورت مي گيرد .در
مورد اوراق قرضه ، طبق اصول پذيرفته شده حسابداري ، بهره (سود تضمين
شده)تحقق يافته به عنوان بخشي از بهاي خريد محسوب مگردد زير پرداخت آن تعهد
شده است . در مورد سهام ، سود سهام بخشي از بهاي خريد تلقي نمي شود زيرا
فرايند كسب سود تا زماني كه توزيع سود سهام اعلام نگردد تكميل نشده است.
حال نحوه ثبت سرمايه كذاريهاي بلند مدت در سهام با استفاده از مثال زير
بيان كنيم . مثال : شركت خراسان در تاريخ 1/10/1*13 تعداد 500 سهم 500
ريالي شركت تهران را به مبلغ 000/000/1 ريال خريداري مي كند . سود سهام
معمولا دراول مهر ماه هر سال پرداخت مي گردد . آخرين سود سهام پرداختي براي
سهم 50 ريالي بوده است . ثبت سرمايه گذاري به شرح زير خواهد بود:سرمايه گذاريهاي بلند مدت – سرمايه گذاري در سهام شركت تهران 000/000/1 بانك 000/000/1 در
صورتي كه روش يكنواختي بر مبناي شناسايي ويژه بهاي تمام شده هر گروه از
سرمايه گذاريها بطور مشخص بكار گرفته شود‌،حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند
مدت آسان مي گردد . هر يك از سرمايه گذاريها بايد بطور جداگانه ثبت شود.ثبت
مزبور بايد بيانگر (تعداد) ، تاريخ وبهاي تمام شده يك واحد سرمايه گذاري
باشد. جزئيات مزبور هنگامي كه بخشي از سرمايه گذاري در آينده به فروش مي
رسد حائز اهميت است زيرا بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فروش رفته بايد بر
مبناي سيستماتيك تعيين گردد در غير اين صورت ممكن است در محاسبه سود (زيان)
اشتباه يا دستكاريهاي رخ دهد .معمولا شناسايي دقيق سرمايه گذاري (
سهام ) فروش رفته مشكل نيست . اما در مواردي كه به دليل تعدد ويا حجم
معاملات انجام يافته نسبت به سرمايه گذاريها ، شناسائي ويژه سرمايه گذاري (
سهام ) فروش رفته مشكل باشد ارجح است كه از مبناي اولين صادره از اولين
وارده استفاده شود استفاده شود . ازنظر صورتهاي مالي ، استفاده از روشهاي
شناسائي ويژه ، اولين صادره از اولين وارده يا ميانگين ( به استثناي اولين
صادره از آخرين وارده ) براي تعين بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فروش رفته
شده مي باشد .تاثير ميزان سرمايه گذاري :نحوه حسابداري سرمايه
گذاري بلند مدت غالبا به ميزان سرمايه گذار در سهام عادي واحد سرمايه پذير
بستگي دارد . سرمايه گذاري بلند مدت يك واحد تجاري در سهام عادي واحد تجاري
ديگر را مي توان بر حسب درصدي از سهام واحد سرمايه پذير به شرح زير طبقه
بندي كرد :1- سرمايه گذاري بيش از50 درصد سهام 2- سرمايه گذاري بين 20 درصد تا 50 درصد سهام3- سرمايه گذاري كمتر از 20 درصد سهام در
مواردي كه يك واحد تجاري بيش از 50 درصد سهام عادي واحد تجاري ديگر را در
مالكيت خود دارد ، سرمايه گذار اصطلا حا واحد اصلي وسرمايه گذار ، واحد
فرعي ناميده مي شود . سرمايه گذاري در سهام عادي فرعي ، در صورتهاي مالي
واحد اصلي به عنوان سرمايه گذاري بلند مدت گزارش مي شود . در اين گونه فرض
بر اين است كه واحد اصلي بر واحد فرعي كنترل دارد ، از اين رو واحد اصلي
ملزم به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي مي شود . صورتهاي مالي تلفيقي با صورتهاي
مالي جداگانه هر يك از واحد هاي اصلي وفرعي تفاوت دارد . در تهيه صورتهاي
مالي تلفيقي شخصيتهاي حقوقي مستقل واحد اصلي و واحد يا واحدهاي فرعي ناديده
گرفته مي شود وهمگي از لحاظ مقاصد گزارشگري مالي به عنوان يك شخصيت
اقتصادي يگانه در نظر گرفته مي شوند . در برخي موارد هرچند واحد سرمايه
گذار ممكن است كمتر از50 درصد سهام عادي واحد سرمايه پذير را در مالكيت خود
داشته باشد اما شواهد موجود ممكن است حاكي از اين باشد كه واحد سرمايه
گذار خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير را تحت كنترل دارد . در
چنين مواردي نيز واحد سرمايه گذار ( واحد اصلي ) بايد صورتهاي مالي تلفيقي
تهيه كند . به حر حال ، معيار اهميت در مورد وجود كنترل ودر نتيجه تهيه
صورتهاي مالي وتلفيقي ، مالكيت در بيش از 50 سهام عادي داراي حق راي واحد
سرمايه پذير است.اگر چه واحد سرمايه گذار با اختيار داشتن كمتراز 50
درصد سهام عادي واحد سرمايه پذير ممكن است نتواند بر خط مشي هاي مالي و
عملياتي واحد سرمايه پذير كنترل داشته باشد اما با دارا بودن كمتر از 50
درصد وبيشتر از 20 درصد سهام ، امكان اعمال نفوذ قابل ملاحظه بر خط مشي هاي
مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير را خواهد داشت . طبق استانداردهاي
حسابداري ،‌در صورتي كه درصد سرمايه كذاري درسهام عادي داراي حق راي واحد
سرمايه پذير بين 20 تا 50 درصد باشد عموما واحد سرمايه گذاري مي بايست از
روش ارزش ويژه استفاده كند . اگر درصد سرمايه گذاري كمتر از 20 درصد باشد ،
احتمالا واحد سرمايه گذار بر خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير
نفوذ قابل نخواهد داشت ودر نتيجه براي حسابداري سرمايه گذاري در سهام بايد
از ( 1) روش بهاي تمام شده يا ( 2 ) قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار
استفاده شود . حسابدا ري سرمايه گذاري در سهام بعد از تاريخ خريد :در
حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام بعد از تاريخ خريد دو عامل
بسيار مهم وجود دارد كه عبارت است از (الف) نوع سهام از لحاظ داشتن حق راي
(ب) ميزان ودرصد سرمايه گذاري از كل سهام منتشره . در حسابداري سرمايه
گذاري در سهام ، به مفهوم بازده سرمايه گذاري نيز بايد توجه شود . برخي
معتقدند كه بازده سرمايه گذاري يك واحد تجاري در سهام عادي واحد يا واحد
هاي تجاري ديگر صرفا شامل سود سهام دريافتي است . برخي ديگر معتقدند كه
بازده سرمايه گذاري صرف نظر از پرداخت سود سهام ، عبارت از سهم مناسبي از
سود خالص (پس از كسر سود سهام ممتاز در صورت وجود) واحد سرمايه پذير است .
دليل طرفداران نظريه دوم اين است كه اگر سود دوره واحد سرمايه پذير به شكل
سود سهام پرداخت نشود انباشته خواهد شد وباعث افزايش حقوق صاحبان سهام واحد
سرمايه پذير خواهد گرديد . علاوه بر دو نظريه مزبوز ، برخي نيز معتقدند كه
بازده سرمايه گذاري در سهام عادي شامل سهام دريافتي به اضافه يا منهاي
هرگونه تغييرات در قيمت بازار سرمايه گذاري است. بر اساس نظريه بالا ، سه روش مختلف حسابداري براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام ساير واحدهاي تجاري مطرح شده است :1- روش بهاي تمام شده . در اين روش درآمد سرمايهگذاري صرفا سود سهام دريافتي است.2- روش ارزش ويژه. در اين روش درآمد سرمايه گذاري شامل سهم مناسبي از سود خالص واحد سرمايه است.3- روش قيمت بازار . در اين روش درآمد سرمايه گذاري شامل سود سهام دريافتي وتغيرات در قيمت بازار سرمايه گذاري است .بكار
گيري هريك از روش هاي مزبور نياز به شرايطي خاص دارد وبه دون توجه به اين
شرايط نمي توان يكي از روشهاي مزبور را به جاي ديگري بكار گرفت . همانطور
كه قبلا اشاره شد واحد سرمايه گذار با داشتن بيش از 50 درصد سهام با حق
راي واحد سرمايه پذير معمولا بايد صورتهاي مالي تلفيقي را تهيه كند .
مالكيت واحد سرمايه گذار در نوع واحد سرمايه پذير واجد اهميت است مثلا ،
مالكيت سهام با حق راي زمينه كنترل يا نفوذ سرمايه گذار بر خط مشي هاي مالي
و عملياتي سرمايه پذير را فراهم مي كند . حدود كنترل ونفوذ به ميزان
سرمايه گذاري بستگي دارد . طبق استانداردهاي حسابداري ، در حسابداري سرمايه
گذاريهاي بلند مدت بايد دو مفهوم اساسي نفوذ قابل ملاحضه و كنترل مد نظر
قرار مي گيرد . تعاريف اين مفاهيم به شرح زير است :1- نفوذ قابل ملاحضه
. نفوذ قابل ملاحضه به مفهوم توانايي قابل ملاحضه واحد سرمايه گذار در
تاثير گذاردن بر خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير از طريق تحصيل
ميزان كافي از سهام عادي واحد سرمايه پذير است . تواناي در اعمال نفوذ
قابل ملا حضه همچنين ممكن است به شكل هاي ديگري از قبيل داشتن نمايندگاني
در هيات مديره واحد سرمايه پذير، مبادلات با اهميت با واحدهاي مزبور ،
وابستگي تكنولوژيك وجود داشته باشد . طبق استاندارد هاي حسابداري ، به
منظور دستيابي به يكنواختي قابل قبولي در اين زمينه ، سرمايه گذاري به
ميزان 20 درصد امكان اعمال نفوذ قابل ملاحضه را در واحد سرمايه گذاري فراهم
مي آورد .2- كنترل ، كنترل در مواردي وجود دارد كه واحد سرمايه گذار
تعداد كافي از سهام واحد تجاري ديگر را داراست به گونه اي كه قادر است
سياستهاي مالي وعملياتي آنرا به نحوي موثر كنترل كند . معمولا مالكيت بيش
از 50 درصد سهام عادي يك واحد سرمايه پذير اعمال كنترل مزبور را امكان پذير
مي سازد. در برخي موارد واحد سرمايه گذار با داشتن كمتر از 50 درصد سهام
واحد سرمايه پذير نيز مي تواند خط مشي هاي مالي و عملياتي واحد واحد سرمايه
پذير را تحت كنترل خود در آورد . عواملي از قبيل تعداد سهام داران و ميزان
مشاركت آنها در اداره واحد تجاري در اعمال كنترل موثر ااست . اما عموما
فرض مي شود كه با مالكيت بيش از 50 درصد سهام عادي يك واحد تجاري مي توان
كنترل موثر را اعمال كرد .حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام را مي توان به شرح زير خلاصه كرد : ويژگي سرمايه گذاري ميزان مالكيت سهام روش حسابداري وگزارشگريالف- هيچگونه كنترل يا نفوذ قابل ملاحضه وجود ندارد :1- سهام بدون حق راي به هر ميزان بهاي تمام شده2- سهام با حق راي تا ميزان 20 درصد بهاي تمام شدهب- نفوذ قابل ملاحضه وجود دارد اما كنترل وجود ندارد :3- سهام با حق راي از 20 درصد تا 50 درصد ارزش ويژه ج- كنترل وجود دارد :4-سهام با حق راي است اما به دلايلي خاصيصورتهاي مالي تلفيقي تهيه نمي شود بيش از 50 درصد ارزش ويژه5-سهام با حق راي است اما به وصورتهاي مالي تلفيقي تهيه مي شود بيش از 50 درصد تلفيقيروش هاي بهاي تمام شده :در
اين روش ، حساب سرمايه گذاري به بهاي تمام شده سهام خريداري شده ثبت ونگه
داري ودر آمد سرمايه گذاري صرفا به ميزان سود سهام دريافتي شناسائي مي شود .
مبلغ ثبت شده در حسابها به عنوان سود سهام دريافتي نبايد از سودهاي
انباشته وتوزيع نشده كه از خريد سهام عادي ايجاد شده است تجاوز كند .
هرگونه تغيير درخالص ارزش دفتري دارائيهاي واحد سرمايه پذير ناديده گرفته
مي شود مگر آن كه كاهش دائمي وبا اهميتي در ارزش سرمايه گذاري رخ دهد كه در
اين صورت حساب سرمايه گذاري در دفاتر واحد سرمايه گذار تعديل مي گردد .
سرمايه گذاري در سهام را طبق استانداردهاي حسابداري مي توان به اقل بهاي
تمام شده يا قيمت بازار حسابها ثبت كرد . رويدادهائي كه ممكن است موجب
انحراف از اصل بهاي تمام شده گردد به شرح زير مورد بحث قرار مي گيرد … 

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
سرمايه گذاريهاي بلند مدت تحقیق حسابداری در مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت دانلود تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت دانلود رایگان تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت پروژه سرمايه گذاريهاي بلند مدت مقاله سرمايه گذاريهاي بلند مدت تحقیق حسابداری در مورد سرم

پروژه آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در نرم افزار آباکوس (به علاوه فایل های تحلیل)

آنالیز بار ناگهانی در آباکوس,آنالیز دینامیکی,آنالیز دینامیکی در آباکوس,آنالیز دینامیکی قاب,پروژه آنالیز دینامیکی,تحلیل المان محدود,تحلیل المان محدود قاب تحت بار ناگهانی,قاب تحت بار ناگهانی,نرم افزار آباکوس دانلود پروژه آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در نرم افزار آباکوس (به…

دانلود گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون

خرید گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار خاك برداري و اجراي فنداسيون,دانلود گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون,کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون,کارورزی,گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون دانلود دانلود گزارش کارآموزی خاك برداري…

پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری ششم)

پکیج معماری دکترا,پکیج معماری کارشناسی,پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پکیج معماری دکترا,دانلود پکیج معماری کارشناسی,دانلود پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,کیج مقالات معماری دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری ششم) دانلود فایل دانلود پکیج مجموعه…

پروژه محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT

Power Factory DIgSLIENT,پروژه,پروژه اتصال كوتاه,پروژه پخش بار,دانلود پروژه,محاسبات اتصال كوتاه,محاسبات پخش بار,نرم افزار Power Factory DIgSLIENT دانلود پروژه محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT دانلود فایل اين فايل 62 صفحه اي در قالب ورد…

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

تحقیق ديوان بين المللی دادگستری,حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل,خسارت ديوار حائل اسرائيل,ديوان بين المللی دادگستری,ديوان بين المللی دادگستری icj,ديوان بين المللی دادگستری سازمان ملل متحد,ديوان بين المللی دادگستری لاهه دانلود ديوان بين المللی دادگستری و حق…

پاورپوینت بررسی سیستم های عامل

اجراي همروند پردازه ها,الگوريتم Dekker,الگوريتم Peterson,پاورپوینت بررسی سیستم های عامل,حالات مختلف ارتباط پردازه ها,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی سیستم های عامل,روشه,سيستم تك پردازنده اي,سیستم های عامل,شرايط لازم براي برقراري انحصار متقابل پاورپوینت بررسی سیستم های عامل رفتن به سایت اصلی مشخصات…

معرفی نمودار تعادلي آهن و كربن FE-C

پاورپوینت آم,پاورپوینت نمودار تعادلي آهن و كربن,تحقیق نمودار تعادلي آهن و كربن,دانلود پاورپوینت در مورد نمودار تعادلي آهن و كربن,دانلود پاورپوینت نمودار تعادلي آهن و كربن,دانلود رایگان پاورپوینت نمودار تعادلي آهن و كربن,نمودار تعادلي آهن و كربن معرفی نمودار تعادلي…

فرم اکسل دستورالعمل آزمایشات ژئوتکنیک

اکسل آزمایشات مکانیک خاک,دانلود دستورالعمل آزمایشات ژئوتکنیک,دانلود دستورالعمل آزمایشات مکانیک خاک,دستورالعمل آزمایشات ژئوتکنیک,دستورالعمل آزمایشات مکانیک خاک,فرم آزمایشات مکانیک خاک,فرم دستورالعمل آزمایشات ژئوتکنیک دانلود فرم اکسل دستورالعمل آزمایشات ژئوتکنیک دانلود فایل دانلود فرم اکسل دستورالعمل آزمایشات ژئوتکنیک،در قالب xls و قابل…

سشوار طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی سشوار,نقشه های اجرایی سشوار طراحی شده در سالیدورک دانلود سشوار طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل سشوار طراحی شده در سالیدورک و…

 • تحقیق مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي) (معماری)
 • تحقیق مونوگرافي ايل بختيار,دانلود تحقیق مونوگرافي ايل بختيار,دانلود مونوگرافي ايل بختيار,دانلود مونوگرافي ايل بختيار رشته معماری,مونوگرافي ايل بختيار,مونوگرافي ايل بختيار (معماری) تحقیق مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي) (معماری) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق مونوگرافي ايل بختيار (بررسي…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مبارکه (واقع در استان اصفهان)
 • استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان مبارکه,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مبارکه (واقع در…

 • پاورپوینت بررسی اقلیم شناسی
 • اقلیم شناسی,اقلیم شناسی چیست,اقلیم شناسی سینوپتیک,اقلیم شناسی نوین,پاورپوینت اقلیم شناسی,پایان نامه اقلیم شناسی,تحقیق اقلیم شناسی,دانلود پاورپوینت اقلیم شناسی,دانلود تحقیق اقلیم شناسی,دانلود مقاله اقلیم شناسی,مقاله اقلیم شناسی دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم شناسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اقلیم شناسی،در…

 • تحقیق بیوگرافی آلفرد هيچكاك
 • آشنایی با آلفرد هيچكاك,آلفرد هيچكاك,آلفرد هيچكاك پرندگان,آلفرد هيچكاك تقدیم می کند,آلفرد هيچكاك تقدیم میکند,بیوگرافی آلفرد هيچكاك,تاریخچه آلفرد هيچكاك,تحقیق آلفرد هيچكاك,زندگی آلفرد هيچكاك,زندگینامه آلفرد هيچكاك دانلود تحقیق بیوگرافی آلفرد هيچكاك دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بیوگرافی آلفرد هيچكاك،در قالب word…

 • تحقیق بررسي سلامت عمومي و رضايت شغلي
 • پایان نامه پیرامون رضايت شغلي,پروژه رضايت شغلي,تحقیق در مورد رضايت شغلي,تحقیق رضايت شغلي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی رضايت شغلي,دانلود تحقیق رضايت شغلي,مقاله رضايت شغلي تحقیق بررسي سلامت عمومي و رضايت شغلي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمهبه اعتقاد بسياري از…

 • جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی
 • جزوه آنالیز حقیقی ارشد,جزوه آنالیز حقیقی برای کنکور,جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی,جزوه آنالیز حقیقی کنکور,دانلود جزوه آنالیز حقیقی,دانلود جزوه آنالیز حقیقی ارشد,دانلود جزوه آنالیز حقیقی کنکور جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه آنالیز حقیقی…

 • پاورپوینت پارادوکس و تضاد
 • پارادوكس ترس و امنيت,پارادوکس چیست,پارادوکس سازمانی,پارادوکس و تضاد,پاورپوینت پارادوکس و تضاد,تحقیق پارادوکس و تضاد,تفاوت پارادوکس و تضاد,شناخت پارادوکس,شیوه درک زبان پارادوکس,متناقض‌ نما,معنی لغت پارادوکس,مقاله پارادوکس و تضاد,ناسازنما دانلود پاورپوینت پارادوکس و تضاد دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع پارادوکس و…

 • پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن
 • تحقیق ساختار سرمایه,ترکیب ساختار سرمایه,تصمیمات ساختار سرمایه,تعریف ساختار سرمایه,تعیین ساختار سرمایه,ساختار سرمایه,ساختار سرمایه pdf,ساختار سرمایه بهینه,ساختار سرمایه چیست,ساختار سرمایه مقاله,مقاله ساختار سرمایه,نظریه های ساختار سرمایه دانلود پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
 • آزمون تغذیه و بهداشت مواد غذایی,امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان,درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی,نمونه سوال تغذیه و بهداشت مواد غذایی,نمونه سوال درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی…

 • الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی- تخصصي سيستم هاي قدرت الكتريكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
 • الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی,الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی برق,الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی تخصصی,الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی دانشگاه آزاد,دانلود الگوي تهيه مقالات براي مجله علمی,روش تهيه مقالات براي مجله علمی دانلود الگوي تهيه مقالات…

 • تحقیق تاريخچه صنعت گاز طبيعي
 • تاریخچه صنعت گاز,صنعت گاز,گاز طبیعی تحقیق تاريخچه صنعت گاز طبيعي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع تاريخچه صنعت گاز طبيعي،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در طول بخش اعظم قرن نوزدهم گاز طبيعي منحصرا به…

 • مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب
 • پایان نامه دبي اوج سيلاب,پروژه دبي اوج سيلاب,پروژه در مورد دبي اوج سيلاب,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد دبي اوج سيلاب,دانلود تحقیق دبي اوج سيلاب,دانلود رایگان تحقیق دبي اوج سيلاب,دبي اوج سيلاب,مقاله دبي اوج سيلاب,مقاله در مورد دبي اوج سيلاب…

 • پاورپوینت اصول، مبانی و فرآیند اجرایی سیستم برون سپاری (Outsourcing)
 • اصول برون سپاری,برون سپاری,برونسپاری,برونسپاری استراتژیک,پاورپوینت برون سپاری,پاورپوینت روش برون سپاری,سیستم برون سپاری,ضرورت های برون سپاری,فرآیند اجرایی سیستم برون سپاری,فرآیند برون سپاری,مبانی برون سپاری,متدولوژی برون سپاری دانلود پاورپوینت اصول، مبانی و فرآیند اجرایی سیستم برون سپاری (Outsourcing) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • نکات طلایی نگارش چک
 • آموزش چک نویسی,اصول چک نویسی,اصول حقوقی چک نویسی,چک پشت نویسی شده,چک نوشتن,چک نوشتن صحیح,طریقه چک نوشتن,طریقه چک نویسی,طهرنویسی چک,قوانین چک نوشتن,مشکلات حقوقی چک,نحوه چک نویسی,نکات نوشتن چک,نمونه چک نوشته شده,نوشتن چک ضمانت,یادگیری چک دانلود نکات طلایی نگارش چک دانلود فایل…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت سازمان های ورزشی تالیف سیدنصرالله سجادی
 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت سازمان های ورزشی تالیف سیدنصرالله سجادی مدیریت سازمان های ورزشی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت سازمان های ورزشی تالیف سیدنصرالله سجادی،در قالب ppt و در 194 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:مروري كوتاه بر…

 • تحقیق بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
 • اتوماسیون اداری,استانداری,بهبود تصمیم گیری,مدیران تحقیق بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي،در قالب word و در…

 • تحقیق مواد لازم براي نقاشي سيليكات
 • تحقیق نقاشي سيليكات,دانلود تحقیق رایگان نقاشي سيليكات,دانلود تحقیق نقاشي سيليكات,دانلود رایگان مقاله نقاشي سيليكات,دانلود مقاله رایگان نقاشي سيليكات,دانلود مقاله نقاشي سيليكات,مقاله رایگان نقاشي سيليكات,مقاله نقاشي سيليكات,نقاشي سيليكات دانلود تحقیق مواد لازم براي نقاشي سيليكات دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مواد…

 • پاورپوینت تئوری های مدیریت دولتی
 • پاورپوینت تئوری های مدیریت دولتی پاورپوینت تئوری های مدیریت دولتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری های مدیریت دولتی، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:خدمات دولتی نوینمبانی نظری خدمات دولتی نوینمدل های جامعه…

 • تحقیق روان شناسی خواب
 • پایان نامه پیرامون روان‌شناسی خواب,پروژه روان‌شناسی خواب,تحقیق در مورد روان‌شناسی خواب,تحقیق روانشناسی,تحقیق روان‌شناسی خواب,دانلود تحقیق روان‌شناسی خواب,روان‌شناسی خواب,مقاله روان‌شناسی خواب تحقیق روان شناسی خواب رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:روان‌شناسی خواب، شاخه ای از علم روان‌شناسی است که…

 • تحقیق آنالیز پراكندگي بازگشتي
 • آنالیز پراكندگي بازگشتي,پروژه آنالیز پراكندگي بازگشتي,تحقیق در مورد آنالیز پراكندگي بازگشتي,دانلود تحقیق آنالیز پراكندگي بازگشتي,دانلود رایگان تحقیق آنالیز پراكندگي بازگشتي,مقاله آنالیز پراكندگي بازگشتي,مقاله در مورد آنالیز پراكندگي بازگشتي تحقیق آنالیز پراكندگي بازگشتي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع…

 • تحقیق تاريخ هنر سلجوقيان
 • تحقیق تاريخ هنر سلجوقيان هنر سلجوقیان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاريخ هنر سلجوقيان،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهترکان سلجوقي در ايران و بين‌النهرينترکان سلجوقي در آسياي صغيرنقاشيسفالگريآثار فلزيمنابع بخشی از متن تحقیق:مقدمه:اسلام…

 • تحقیق استاندارد غذاهای بسته بندی با زمان ماندگاری طولانی
 • تحقیق استاندارد غذاهای بسته بندی با زمان ماندگاری طولانی استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق استاندارد غذاهای بسته بندی با زمان ماندگاری طولانی،در قالب word قابل ویرایش و در 43…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان فوق کم مصرف بودن توان و قابلیت اطمینان برای دستگاه های بر بستر اینترنت اشیا
 • مقاله ترجمه شده با عنوان فوق کم مصرف بودن توان و قابلیت اطمینان برای دستگاه های بر بستر اینترنت اشیا مقاله ترجمه شده برق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان فوق کم مصرف بودن توان و قابلیت اطمینان برای…

 • پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) تالیف طاهره فیضی
 • پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی,جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی,دانلود کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی,کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی,کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی جلد اول,نکات کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی پاورپوینت کتاب…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان بوشهر
 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان بوشهر,لایه GIS محدوده سیاسی استان بوشهر,محدوده سیاسی استان بوشهر,مرز استان بوشهر,مرز استان های کشور دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان بوشهر دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: لایه…

 • پاورپوینت بررسی موارد خاص در حسابداری بخش عمومی
 • بررسی موارد خاص در حسابداری بخش عمومی,پاورپوینت,پاورپوینت حسابداری بخش عمومی,پایان نامه حسابداری بخش عمومی,تحقیق حسابداری بخش عمومی,حسابداری بخش عمومی,مقاله حسابداری بخش عمومی,موارد خاص در حسابداری بخش عمومی دانلود پاورپوینت بررسی موارد خاص در حسابداری بخش عمومی دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق فرآیند اجرایی ایزو در شرکت صنایع ذوب
 • پروژه فرآیند اجرایی ایزو,تحقیق فرآیند اجرایی ایزو,جزوه فرآیند اجرایی ISO,جزوه فرآیند اجرایی ایزو,جزوه فرآیند ایزو,دانلود جزوهفرآیند ایزو,دانلود فرآیند اجرایی ISO,فرآیند اجرایی ISO,فرآیند اجرایی ایزو,فرآیند ایزو,مقاله فرآیند اجرایی ایزو دانلود تحقیق فرآیند اجرایی ایزو در شرکت صنایع ذوب دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق طراحی نمونه ای از شبکه‌ های حسگر بی سیم در حوزه کشاورزی- مهندسی کامپیوتر
 • تحقیق شبکه‌های حسگر بی سیم,تحقیق شبکه‌های حسگر بی سیم در حوزه کشاورزی,دانلود تحقیق شبکه‌های حسگر بی سیم,دانلود تحقیق شبکه‌های حسگر بی سیم رشته مهندسی کامپیوتر,شبکه‌های حسگر بی سیم,شبکه‌های حسگر بی سیم در حوزه کشاورزی تحقیق طراحی نمونه ای از شبکه‌…

 • تحقیق شرايط و موجبات حد در شرب خمر
 • پایان نامه پیرامون شرب خمر,پروژه شرب خمر,تحقیق در مورد شرب خمر,تحقیق شرب خمر,حقوق جزایی,دانلود تحقیق شرب خمر,کار تحقیقی شرب خمر,مقاله شرب خمر تحقیق شرايط و موجبات حد در شرب خمر رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:شرايط و موجبات…

 • فیلم آموزشی رندرگیری در نرم افزار اینونتور
 • آموزش رندرگیری,آموزش رندرگیری در اینونتور,آموزش رندرینگ,رندرگیری از مدل های 3 بعدی,رندرگیری در نرم افزار اینونتور,فیلم آموزشی رندرگیری,نرم افزار اینونتور دانلود فیلم آموزشی رندرگیری در نرم افزار اینونتور دانلود فایل دانلود فیلم آموزشی رندرگیری در نرم افزار اینونتور،توضیحات:با استفاده از قابلیت رندرینگ نرم…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *